Login:  Hasło:  

ZAPOWIEDZI KONFERENCJI NAUKOWYCH NA ROK 2011


 

Konferencje krajowe
 
W dniach 17-18 lutego 2011 r. w Poznaniuodbędzie się 51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Głównym tematem sesji będzie „60-lecie IOR-PIB oraz przyszłość integrowanej ochrony roślin w Polsce”. W przeddzień Sesji odbędzie się Sympozjum Przedsesyjne na temat: „Quo vadis herbologio ?”. Przewidziany jest także Dyskusyjny Panel Przedsesyjny pt. „Kierunki zmian w przepisach prawnych dotyczących ochrony roślin”. W ramach tego panelu będą podejmowane m.in. takie problemy jak: kierunki zmian w przepisach prawnych dotyczące ochrony roślin i tendencje w metodach biologicznych.
            Więcej informacji na stronie: www.ior.poznan.pl
 
W dniach 10-11 marca 2011 r. w Kielcach odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe technologie w rolnictwie zrównoważonym” organizowana przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją będzie sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a patronat naukowy - Komitet Techniki Rolniczej PAN.
            Główne problemy naukowe konferencji to techniczne i ekonomiczne aspekty rolnictwa zrównoważonego, w tym również:
-          infrastruktura obszarów wiejskich oraz gospodarstw rolnych;
-          monitoring i redukcja zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego;
-          nowe technologie rolnictwa zrównoważonego oraz ich wpływ na środowisko;
-          rolnictwo ekologiczne oraz integrowane;
-          jakość produkcji rolnej i żywności;
-          techniki ochrony roślin;
-          nowe technologie produkcji energii z OZE.
 
Więcej informacji na stronie: www.itep.edu.pl
 
W dniach 20-22 września 2011 roku odbędzie się XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz Sympozjum Naukowe pod hasłem „Zdrowe rośliny – zdrowi ludzie”. Miejscem konferencji jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Główne zagadnienia Sympozjum są następujące:
-          choroby roślin rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych, leśnych, zielarskich, chwastów;
-          ograniczenie występowania sprawców chorób roślin, środki chemiczne, biopreparaty, mikroorganizmy, wirusy;
-          zdrowotność roślin w rolnictwie konwencjonalnym, ekologicznym, integrowanym i monokulturze;
-          mikroorganizmy a jakość żywności, mikotoksyny;
-          diagnostyka patogenów i organizmów saprotroficznych.
 
Więcej informacji na stronie: www.utp.edu.pl/strony/PTFit_symp/
 
 
 
 
Konferencje zagraniczne
 
            W katalońskiej Leridzie (Lleida) w Hiszpanii w dniach 11-14 kwietnia 2011 odbędzie się International Congress of Postharvest Pathology. Tematy sesji plenarnych to
1.      Straty plonu roślin uprawnych – nasilenie, przyczyny i zapobieganie (Pre and post-harvest losses and degradation of food crops: extent, causes and control).
2.      Potencjalny wpływ zmian klimatu na choroby roślin. (Potential impacts of climate changes on plant disease management.)
3.      Doświadczenia w komercjalizacji badań. (Experiences in commercializing biological research: a personal journey.)
 
Informacje szczegółowe zawarte są na stronie: http://www.postharvestpathology.com
 
            W dniach 27.04-01.05 2011 w Pradze (Czechy) odbędzie się konferecja „Ecology of Soil Microorganisms. Microbes as Important Drivers of Soil Processes”. Planowane problemy tematyczne konferencji to m.in. :
-          bioróżnorodność i funkcjonowanie środowiska glebowego (agricultural soils: biodiversity and functioning)
-          relacja pomiędzy mikroorganizmami i innymi organizmami w glebach (interaction among micro- and macroorganisms in soils)
-          mikrobiologiczne procesy biedegradacyjne (microbial biodegradation processes)
-          metody stosowane do badań mikrobiologicznych gleby: wyzwania i ograniczenia (methods in soil microbial ecology: challenges and limitations).
 
Informacje szczegółowe zawarte są na stronie http://www.biologicals.cz/conferences/index.php
 
 
W dniach 15-19 maja 2011 roku w miejscowości Alnarp w Szwecji odbędzie się „International Symposium on Microbial Horticulture”, którego organizatorem jest International Sociaty for Horticultural Science (ISHS). Podstawowe zagadnienia, które podejmowane będą na sympozjum to:
-          środowiskowy wydźwięk produkcji rolniczej (environmentally sound horticultural production)
-          obawy przed patogenami ludzkimi i roślinnymi w produkcji ogrodniczej (threats of human and plant pathogens in horticultural production chains)
-          mikrobiologiczna jakość podłoży ogrodniczych (microbial quality of horticultural growing media)
-          systemy produkcji ogrodniczej jako biofabryki (horticultural production systems as biofactories)
-          uprawa grzybów (mushroom cultivation)
-          recycling i biodegradacja w powiązaniu z ogrodniczymi systemami produkcji (recycling and bioremediation in connection to horticultural production systems).
 
Strona internetowa sympozjum: http://www.ishs-microhort.com/
 
 
 
 
 
 
            „Plant Protection and Plant Health in Europe” to temat sympozjum organizowanego w dniach 19-21 maja 2011 roku w Berlinie. Zaproponowane tematy sesji plenarnych są następujące:
1.      Integrowana metoda ochrony przed szkodnikami jako podstawowy element strategii mającej na celu zmniejszenie ilości stosowanych pestycydów i legislacji w UE środków ochrony roślin (Integreted pest management as core element the OECD strategis approach in pesticide risk reduction and of the new EU-legislation on the sustainable use of plant protection products).
2.      Naukowe wsparcie polityki – porównanie stanowisk krajów należących do UE (Scientific support to policies – a comparison of EU member states)
3.      Rekomendacje na przyszłość i podsumowanie sympozjum (Recommendations for future discussions and symposium resume).
 
 
            Dnia 24 maja 2011 roku na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii odbędzie się 63. Międzynarodowe Sympozjum Ochrony Roślin Uprawnych. Program obejmuje następujące zagadnienia:
-          fitopatologia (phytopathology)
-          entomologia (agricultural entomology and acarology)
-          nematologia (nematology)
-          herbologia (herbology)
-          pozostałości pestycydów, toksykologia (pesticide residues, toxicology and ecotoxicology)
-          technologia (application technology)
-          sesja specjalna: „zielone” adiuwanty dla „zielonych” pestycydów (special session: „Green” adjuvants for „green” pesticides).
 
Strona internetowa sympozjum: www.iscp.ugent.be
 
W dniach 4-7 lipca 2011 roku odbędzie się w Grecji w Volos konferencja „Integreted Protection of Stored Products” organizowana przez IOBC/WPRS (International Organization of Biological Control ; International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants: West Palaeactis Section). Wśród wielu zagadnień przedstawianych na konferencji będą także takie, dotyczące możliwości wykorzystania grzybów antagonistycznych w ochronie przechowywanych warzyw i owoców, w celu ograniczenia pozostałości pestycydów w produktach.
Strona internetowa konferencji : http://www.iobc-global.org/.
 
Mykologiczne Towarzystwo Ameryki Łacińskiej jest organizatorem Kongresu Mykologicznego, który odbędzie się w dniach 18-21 lipca 2011 w San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. Tematy kongresu to m.in.
-          taksonomia grzybów,
-          grzyby fitopatogeniczne,
-          grzyby wykorzystywane w biologicznej ochronie,
-          ekologia i fizjologia grzybów.
 
Strona internetowa kongresu:  http://almic.org/alm/eng/meeting.html.
 
 
 
W Japonii w Sapporo w dniach 6-16 września 2011 roku odbędą się Kongresy Międzynarodowego Towarzystwa Mikrobiologicznego - XII Międzynarodowy Kongres Bakteriologiczny i Mikrobiologii Stosowanej, XIII Międzynarodowy Kongres Mykologiczny oraz XV Kongres Wirusologiczny.
 
 
 
Beata Kowalska