Login:  Hasło:  

KONFERENCJA NAUKOWA - TRICHODERMA I INNE GRZYBY W NAUCE I PRAKTYCE

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach Oddział Warzywnictwa Pracownia Mikrobiologii zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową - Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce.


 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Oddział Warzywnictwa
Pracownia Mikrobiologii
 
zaprasza na
 
Ogólnopolską Konferencję Naukową
 
Trichoderma i inne grzyby
w nauce i praktyce
 
 
 
która odbędzie się w dniach 29-30 września 2011 roku
w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach
 
 
Komunikat I
 
 
Komitet organizacyjny
Dr Magdalena Szczech - Przewodnicząca
Dr Beata Kowalska
Dr Maria Grzegorzewska
Mgr Elżbieta Sikora
 
Organizator konferencji
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Oddział Warzywnictwa
Pracownia Mikrobiologii
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
www.iwarz.pl
 
Miejsce konferencji
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
ul. H. Sienkiewicza 4
96-325 Radziejowice
województwo mazowieckie
www.palacradziejowice.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracownia Mikrobiologii Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce”
 
 
Konferencja jest organizowana w związku z realizacją projektu badawczego pt. „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, numer umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-02.
Celem projektu jest wytworzenie biopreparatów zawierających zespoły wyselekcjonowanych szczepów grzybów z rodzaju Trichoderma do kompleksowego wykorzystania w integrowanych i ekologicznych uprawach warzyw, a także do utylizacji odpadów organicznych z gospodarstw ogrodniczych i przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego.
 
Tematyka, którą pragniemy poruszyć w czasie konferencji to aktualnie prowadzone badania dotyczące grzybów z rodzaju Trichoderma oraz innych grzybów, wykorzystywanych głównie w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, a także możliwości ich praktycznego zastosowania. Program konferencji obejmuje sesję posterową oraz prezentację referatów, które będą przedstawione podczas dwóch sesji plenarnych.
 
główne zagadnienia konferencji:
 
·         Aktualnie prowadzone badania dotyczące grzybów z rodzaju Trichoderma
·         Metody stosowane do pozyskiwania, selekcji i identyfikacji grzybów ważnych z gospodarczego punktu widzenia
·         Mechanizmy działania oraz metabolity grzybów, które mogą odgrywać istotną rolę w rolnictwie i przemyśle
·         Grzyby w biologicznej ochronie roślin
·         Komercjalizacja grzybów w rolnictwie i przemyśle – techniki aplikacji oraz formy handlowe
·         Możliwości zastosowania grzybów oraz innych mikroorganizmów do utylizacji odpadów organicznych
·         Ryzyko związane ze stosowaniem w rolnictwie preparatów zawierających mikroorganizmy
 
 
 
 
 
 
 
Warunki uczestnictwa:
 
-         przesłanie na adres organizatorów konferencji wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz deklaracji dotyczącej korzystania z noclegów i posiłków do 30 kwietnia 2011 r.
-         wyniki prac prezentowane będą w formie referatów (20 min) i posterów
-         osoby deklarujące prezentację w formie ustnej lub posteru zobowiązane są do przysłania streszczenia pracy (do 1 strony tekstu w formacie A4, czcionka Times New Roman 12 pkt, 1,5 linii odstępu między wierszami) w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 r.
-         Komitet Naukowy na podstawie nadesłanych streszczeń podejmie decyzje dotyczące przyjęcia prac i sposobu prezentacji
-         wyniki badań prezentowane w formie referatów i posterów mogą być, po odpowiednim przygotowaniu, skierowane do publikacji w czasopismach naukowych „Vegetable Crops Research Bulletin” (9 punktów wg. MNiSW) lub „Nowości Warzywnicze” (2 punkty wg. MNiSW), zgodnie z wymogami tych czasopism (http://www.iwarz.pl/index.php?lang=pl&d=vcrb1)
-         udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, środki audiowizualne, kawę i herbatę podczas przerw oraz zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu w Radziejowicach
-         uczestnicy ponoszą koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia
 
Adresy do korespondencji
 
dr Beata Kowalska
Pracownia Mikrobiologii
Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel 46 833 29 71, kom. 723555021
fax 46 833 31 86
 
dr Magdalena Szczech
Pracownia Mikrobiologii
Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel 46 833 29 71, kom. 723555022
fax 46 833 31 86