Login:  Hasło:  

WYNIKI BADAŃ NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

We wrześniu i październiku odbyło kilka konferencji naukowych, podczas których prezentowano założenia i wstępne wyniki badań uzyskane podczas realizacji projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”.


 

Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych
 
We wrześniu i październiku odbyło kilka konferencji naukowych, podczas których prezentowano założenia i wstępne wyniki badań uzyskane podczas realizacji projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”.
 
W dniach 12-15 września 2011 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła się 45 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych”. Wygłoszono 17 referatów oraz zaprezentowano 64 postery. Główne zagadnienia konferencji obejmowały m.in. następujące zagadnienia: ekologia i biochemia mikroorganizmów występujących w środowiskach naturalnych, produkcja substancji biologicznie aktywnych przez drobnoustroje, rola mikroorganizmów w kształtowaniu i zwiększaniu produktywności ekosystemów polowych, drobnoustroje fyllosfery oraz ryzosfery, ocena przydatności drobnoustrojów w rekultywacji terenów zanieczyszczonych.
Wykonawcy projektu zaprezentowali poster pt. „Utylizacja odpadów organicznych z wykorzystaniem grzybów Trichoderma” (U. Smolińska, B. Kowalska, M. Szczech). Celem badań była ocena możliwości wykorzystania w uprawie roślin warzywnych wyselekcjonowanych szczepów grzybów Trichoderma, namnożonych na podłożach z odpadów organicznych. Do przygotowania podłoży stosowano rozdrobnioną słomę, wzbogaconą materiałami odpadowymi powstałymi w trakcie produkcji warzyw oraz z przetwórstwa owocowo-warzywnego. Stosowano szczepy charakteryzujące się silnymi właściwościami antagonistycznymi w stosunku do grzybowych patogenów roślin. Stwierdzono, że zastosowane materiały odpadowe mogą być wykorzystane nie tylko jako źródło wartościowych substancji odżywczych dla roślin, ale także jako podłoże do namnażania antagonistycznych grzybów Trichoderma.
 
Promocja projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” była prowadzona podczas XIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTFit oraz Sympozjum „Fitopatologia: zdrowe rośliny – zdrowi ludzie” w Bydgoszczy, w dniach 20-22 września 2011 roku.
Podczas sympozjum wygłoszono cztery referaty plenarne. Obrady odbywały się w czterech sekcjach:
  1. Biologiczna ochrona roślin.
  2. Biotechnologia w fitopatologii.
  3. Zagadnienia ogólne.
  4. Bakterie, fitoplazmy i wirusy.
Podczas obrad w pierwszej sekcji, kierownik projektu dr Magdalena Szczech przedstawiła referat pt. „Wykorzystanie grzybów Trichoderma w uprawach integrowanych i do zagospodarowania odpadów organicznych”. Uczestnicy konferencji zapoznali się z głównymi założeniami projektu.
Sympozjum towarzyszyła sesja posterowa, podczas której przedstawiono 86 posterów.
Wykonawcy projektu z Instytutu Ogrodnictwa (U. Smolińska, B. Kowalska, M. Szczech, W. Kowalczyk) zaprezentowali poster pt. „Wykorzystanie materiałów odpadowych do namnażania antagonistycznych grzybów Trichoderma”, przedstawiający wyniki uzyskane podczas realizacji zadania badawczego ZB 5. Zaproponowano różne podłoża do namnażania grzybów Trichoderma oraz przedstawiono ich charakterystykę fizyko-chemiczną. Zaprezentowano także ocenę stopnia zarodnikowania grzybów oraz intensywność ich wzrostu na podłożach organicznych.
W Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie w dniach 12-14 października odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju. Techniki, technologie, produkcja żywności”. Głównym organizatorem konferencji był Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Głównymi problemami naukowymi konferencji były:
- techniczne aspekty produkcji roślinnej w gospodarstwach ekologicznych
- ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym
- alternatywne metody zwalczania chorób roślin uprawnych
- produkcja żywności ekologicznej.
Pierwszego dnia konferencji wygłoszono 8 referatów. Obrady drugiego dnia odbywały się jednocześnie w trzech sesjach. Zaprezentowano 20 wystąpień. Sesja posterowa obejmowała 68 posterów.
Badania realizowane w ramach projektu były prezentowane w postaci posteru „Pasożytowanie przetrwalników grzybów patogenicznych w glebie przez Trichoderma sp.” (M. Szczech, D. Witkowska, M. Piegza, A. Kancelista). Wykazano zdolność grzybów Trichoderma do pasożytowania form przetrwanych Sclerotinia sclerotiorum i Sclerotium cepivorum. Badano aktywność enzymatyczną testowanych izolatów Trichoderma, analizując produkcję hydrolaz – chitynazy, celulazy, proteazy, ksylanazy.
 
 
Beata Kowalska