Login:  Hasło:  

RELACJA Z KONFERENCJI W FALENTACH


 

W dniach 20-21 września 2012 r. w Centrum Konferencyjnym w Falentach k/ Warszawy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „ODPADY ORGANICZNE – PROBLEMY I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA”.
Konferencja ta została zorganizowana w związku z realizacją projektu badawczego pt.: „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych współfinansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr projektu UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-04.
            Główne cele konferencji to przede wszystkim:
- przegląd wybranych doniesień z prowadzonych badań na tematy dotyczące zagospodarowania odpadów organicznych pochodzących z przemysłu przetwórczego owoców i warzyw i z produkcji warzyw m.in. przy wykorzystaniu grzybów z rodzaju Trichoderma;
- prezentacja wyników dotychczasowych badań z różnych ośrodków naukowych na temat możliwości zagospodarowania odpadów  (w tym próby zastosowania różnych technologii) oraz dyskusja wyników;
- uwarunkowania prawne w klasyfikacji i zagospodarowaniu odpadów organicznych
- wymiana doświadczeń naukowych.
            W konferencji wzięło udział ponad 90 uczestników. Byli to pracownicy naukowi z różnych ośrodków badawczych w Polsce, takich jak: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Opolski, Instytut Genetyki Roślin PAN, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Politechnika Częstochowska, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz z Włoch (CRA–RPS, Center for Soil and Plant System, Roma). W konferencji  wzięli także udział przedstawiciele Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” z Wielkopolski.
             Na konferencji wygłoszono 14 referatów podczas 4 sesji tematycznych.  Pierwszego dnia wygłoszono referaty na temat: możliwości i sposobów zagospodarowania różnych odpadów, w tym wysłodków buraczanych, a także jaka jest wartość nawozowa kompostów z odpadów organicznych, jak rosną rośliny po zastosowaniu wybranych materiałów odpadowych.  W drugim dniu tematyka dotyczyła sposobów wykorzystania niektórych odpadów (I sesja tematyczna). Przedstawiono także możliwości wytwarzania biopreparatów z Trichoderma na odpadowych materiałach i ich utrwalanie. Wśród referatów duże zainteresowanie wzbudził pierwszy referat dr Magdaleny Szczech z IO (kierownik projektu) na temat możliwości przetwarzania odpadów organicznych w wartościowe produkty. Ogromnie ważna jest świadomość społeczeństwa, aby dostrzec i docenić wartości materialne i korzyści dla środowiska, jakie może dać wtórne wykorzystanie produktów ubocznych (a nie odpadów w tym przypadku, bo jeszcze można je zagospodarować). Okazuje się, że przy zastosowaniu odpowiednich technologii odpady organiczne mogą znaleźć zastosowanie jako nawóz w rolnictwie, pasza dla zwierząt jako biologiczne środki ochrony roślin, surowce w przemyśle spożywczym, w piekarnictwie, w kosmetyce, a także m.in. jako materiały dekoracyjne w ogrodnictwie, itp. Niektóre produkty uboczne mogą być wykorzystane nawet do oczyszczania ścieków. Są szerokie możliwości wtórnego wykorzystania różnych odpadów, ale technologia ich ponownego przetwarzania w wartościowy produkt, musi być uzasadniona ekonomicznie. Nie bez znaczenia w gospodarce odpadami są uwarunkowania prawne, które przedstawił mgr Wojciech Czekała z UP w Poznaniu.
            Interesujące były też wystąpienia innych referentów m.in. dr hab. Jacka Dacha z UP w Poznaniu oraz dr Joanny Harasym (UE we Wrocławiu). Dr J. Dach przedstawił interesujące wyniki prac badawczych nad możliwościami zastosowania maszyn i urządzeń w różnych technologiach przetwarzania uciążliwych dla środowiska odpadów organicznych (w kompost i biopaliwo). Dr J. Harasym omówiła wartości odżywcze i możliwości zastosowania wartościowych produktów ubocznych otrąb owsianych i łuski z gryki, przede wszystkim w przemyśle spożywczym.
            Z kolei referent z ZUOK „Orli Staw” mgr Piotr Szewczyk przedstawił słuchaczom przykładowe rozwiązanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie związków gmin („Czyste Miasto – Czysta Gmina”) zamieszkałych przez około 320 000 mieszkańców. Przedstawił organizację tego systemu, sposoby finansowania oraz wymierne efekty ekologiczne, korzyści środowiskowe oraz społeczne. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć składowanie odpadów komunalnych do około 50% strumienia wejściowego.
            W części posterowej przedstawiono 37 posterów, w których autorzy zaprezentowali najnowsze wyniki badań ściśle związanych z zagadnieniami poruszanymi i omawianymi na konferencji. Dla autorów posterów zorganizowano konkurs na najciekawszy i najbardziej interesujący plakat konferencyjny. Zwyciężył poster na temat „Opracowania technologii utylizacji odpadów poubojowych III kategorii” (Instytut Górnictwa Odkrywkowego).
Najważniejszy wniosek – trzeba i warto szukać korzystnych rozwiązań, aby zmniejszyć problem odpadów, których z roku na rok przybywa. Przy zastosowaniu właściwych technik, oraz także z wykorzystaniem Trichoderma, organiczne odpady można przecież przetworzyć w materiały bezpieczne dla środowiska naturalnego, albo w cenne substraty, jednocześnie tanie.
             
            Należy podkreślić, że w kolejnych latach realizacji projektu planuje się organizację warsztatów naukowych oraz roboczych dla producentów rolnych, na których będą mogli zapoznać się z różnymi sposobami wykorzystania grzybów Trichoderma w produkcji rolniczej.
 
 
Mgr Elżbieta Sikora