Login:  Hasło:  

PUBLIACJE POKONFERENCYJNE


W ramach projektu "Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” zrealizowano i opublikowano:

26 prac magisterskich,

40 streszczeń z konferencji krajowych i międzynarodowych,

4 publikacje naukowe,

16 publikacji popularno – naukowych i promocyjnych.

 

STRESZCZENIA Z KONFERENCJI

 

1.Smolińska u., Szczech M., Kowalska B., Oskiera M.,  2011. „Identyfikacja patogenów roślin warzywnych oraz biologiczne metody ich zwalczania – główne kierunki badań prowadzonych w Pracowni Mikrobiologii IO w Skierniewicach”. Materiały z Konferencji: „90 lat Katedry Fitopatologii”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 7.XI.2011: 126–128

2.Smolińska U. , Szczech M., Kowalska B., 2012 „Utylizacja odpadów tragicznych z wykorzystaniem grzybów Trichoderma”. Materiały z 45 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych”13-14.09.2012: 80-81

3. Szczech M., 2011 „Wykorzystanie grzybów Trichoderma w uprawach integrowanych i do zagospodarowania odpadów organicznych – projekt programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Materiały z Sympozjum naukowego pt. „Fitopatologia: zdrowe rośliny – zdrowi ludzie” 19-21 IX 2011: 366-367

4. Smolińska U., Kowalska B., Kowalczyk W., Szczech M., 2011 „Wykorzystanie materiałów odpadowych do namnażania antagonistycznych grzybów Trichoderma”. Materiały z Sympozjum naukowego pt. „Fitopatologia: zdrowe rośliny – zdrowi ludzie” 19-21 IX 2011: 64-66

5. Szczech M., Witkowska D., Piegza M., Kancelista A., 2011 „Pasożytowanie przetrwalników grzybów patogenicznych w glebie przez Trichoderma sp.” . Materiały z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.” Rolnictwo ekologiczne-stan obecny i perspektywy rozwoju” Puszczykowo 2011

6.  Gidelska A., Szczech M., Robak J., 2011„Badania wrażliwości grzybów Trichoderma na wybrane fungicydy”. Materiały z 51. Sesji Naukowej IOR PIB, 17-18 II 2011: 281-282

7. Szczech M.2012„Wykorzystywanie mikroorganizmów w uprawie roślin”. Materiały z konferencji pt.” Współczesne rolnictwo ekologiczne-zagadnienia produkcyjne, możliwości rozwoju, marketing” OODR Łosiów, 28.03.2012: 7-9

8. Szczech M .,2012 „ Możliwości przetwarzania odpadów organicznych  w wartościowe produkty”. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania” Falenty 20-21.09.2012: 11-12

9. Smolińska U., Kowalska B., Gidelska A., Kowalczyk W., Szczech M., 2012 „Wpływ materiałów odpadowych zasiedlonych Trichoderma na wzrost roślin”. ”. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania” Falenty 20-21.09.2012: 18

10. Stempniewicz R., Kancelista A., Łaba W., Katarzyna Buska, Piegza M., Szczech M. , Witkowska D., 2012 „Wytwarzanie zarodników grzybów Trichoderma na odpadowych materiałach ligninocelulozowych i ich utrwalanie metoda liofilizacji” Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania” Falenty 20-21.09.2012 : 23-24

11. Kancelista A., Stempniewicz R., Pasławska M., Piegza M., Szczech M., Witkowska D., 2012 „Wytwarzanie zarodników grzybów Trichoderma na odpadowych materiałach ligninocelulozowych ich utrwalanie metoda suszenia mikrofalowo-próżniowego” Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania” Falenty 20-21.09.2012 : 40

12.Oskiera. M., Szczech M., Bartoszewski G., 2012 „Analiza zróżnicowania sekwencji ITS, TEF1A, CHI18-5 i RPR2 polskich izolatów grzybów w obrębie gatunków Trichoderma atroviride, T.harzianum, T.virens” Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania” Falenty 20-21.09.2012 : 51

13. Piegza M., Kancelista A., Stempniewicz R., Szczech M., Witkowska D., 2012 „Wpływ wybranych czynników na zarodnikowanie i biosyntezę pozakomórkowych hydrolaz przez grzyby z rodzaju Trichoderma” Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania” Falenty 20-21.09.2012: 56

14. Skoneczny D., Oskiera M., Mróz T., Szczech M., Bartoszewski G. 2012 „Analiza zmienności genetycznej izolatów Trichoderma atroviride potencjalnie przydatnych do utylizacji odpadów organicznych z wykorzystaniem metody RAPD” Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania” Falenty 20-21.09.2012: 61

15. Sobolewski J., Szczech M. , Robak  J., Gidelska A. 2012  Trichoderma jako zaprawa nasienna przeciwka zgorzelom siewek warzyw” Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania” Falenty 20-21.09.2012: 62

16. Smolińska U., Kowalska B., Szczech M. 2011 „Utylizacja odpadów organicznych z wykorzystaniem grzybów Trichoderma”. Materiały z 45 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” 13-14 IX 2011

17.  Dziąg A. , Szczech M. 2011 „Oddziaływanie Trichoderma na rozwój różnych gatunków roślin warzywnych i ich wrażliwość wobec B.cinerea”. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce” Radziejowice 29-30 IX: 32-33

18. A. Gidelska, M. Szczech, J.Robak, 2011 „Odporność izolatów Trichoderma na fungicydy stosowane w integrowanej uprawie warzyw” Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce” Radziejowice 29-30 IX: 35

19. J. Nawrocka, M. Snochowska, K. Kulbat, E. Gajewska, E. Pietrowska, M. Szczech,         U. Małolepsza, 2011 „Aktywacja reakcji obronnych roślin ogórka i pomidora przez wybrane polskie szczepy Trichoderma” Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce” Radziejowice 29-30 IX: 39-40

20. M. Oskiera, B. Kowalska, M. Szczech, G. Bartoszewski 2011„Ocena przydatności wybranych metod do izolacji DNA z gleby” Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce” Radziejowice 29-30 IX: 41

21. P. Sadowska, A. Sadowski, M. Szczech 2011 „Wrażliwość wybranych patogenów grzybowych i bakteryjnych na metabolity produkowane przez Trichoderma” Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce” Radziejowice 29-30 IX: 43-44

22. U. Małolepsza, E. Gajewska, E. Pietrowska, J. Nawrocka, M. Snochowska, K. Kulbat M.Szczech, 2011 „Polskie szczepy Trichoderma jako induktory reakcji obronnych roślin ogórka (Cucumis Sativus L.var.Iwa) i pomidora (Solanum lycopersicum L.var. Remiz) na Rhizoctonia solani.” Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce” Radziejowice 29-30 IX: 14

23. M. Oskiera, M. Szczech, G. Bartoszewski 2011 „Identyfikacja molekularna i analiza zróżnicowania genetycznego polskich izolatów grzybów z rodzaju Trichoderma” Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce” Radziejowice 29-30 IX: 15

24. U. Smolińska, B. Kowalska, M, Szczech, W, Kowalczyk 2011 „Wykorzystywanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego do namnażania grzybów z rodzaju Trichoderma” Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce” Radziejowice 29-30 IX: 18-19

25. M. Szczech, U. Małolepsza, D. Witkowska, E. Gajewska, M. Piegza, E. Pietrowska, A. Kancelista, M. Oskiera 2011„System selekcji grzybów Trichoderma do wykorzystywania w rolnictwie”, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce” Radziejowice 29-30 IX: 20-21

26. D. Witkowska, M. Piegza. A. Kancelista, R. Stempniewicz, M. Szczech 2011 „Uzdolnienie grzybów Trichoderma do produkcji pozakomórkowych hydrolaz ważnych w rolnictwie” Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce” Radziejowice 29-30 IX: 23-24

27. U. Smolińska, B. Kowalska, M. Szczech. 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu”, IUNG, Puławy. Prezentacja posteru: „Stymulacja wzrostu pietruszki (Petroselium crispim) przez grzyby Trichoderma namnożone na odpadach organicznych”,

Streszczenie w materiałach konferencyjnych str. 239.

  1. J. Nawrocka, U. Małolepsza. II Studencka Konferencja Biologii Molekularnej. Poster: Molekularne podstawy indukcji odporności roślin przez grzyby z rodzaju Trichoderma. Streszczenie w materiałach str. 43. UŁ
  2. J. Nawrocka, U. Małolepsza. I Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii. Poster ”Indukcja syntezy związków fenolowych w roślinach ogórka przez grzyby Trichoderma” Materiały konferencyjne str. 64., UŁ
  3. M. Szczech, U. Smolińska, B. Kowalska, A. Stępowska, J. Dyśko, K. Felczyński, W. Kowalczyk, J. Sobolewski, A. Gidelska, D. Witkowska, M. Piegza, A. Kancelista, Prezentacja posteru pt. „Polskie szczepy Trichoderma do wykorzystania w ekologicznej i integrowanej uprawie warzyw” (podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rolnictwo Ekologiczne – Stan obecny i perspektywy rozwoju”, Puszczykowo, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

31. M. Szczech „Krótka charakterystyka projektu”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania”, Falenty, 20-21.09.2012

32.  M. Szczech „Możliwość przetwarzania odpadów organicznych w wartościowe produkty” – referat, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania”, Falenty, 20-21.09.2012

33.  U. Smolińska, B. Kowalska, M. Szczech, A. Murgrabia, W. Kowalczyk Wpływ materiałów odpadowych zasiedlonych Trichoderma na wzrost roślin. – referat; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania”, Falenty, 20-21.09.2012

34.  Wytwarzanie zarodników grzybów Trichoderma na odpadowych materiałach ligninocelulozowych i ich utrwalanie metodą liofilizacji. R. Stempniewicz, A. Kancelista, W. Łaba, K. Buska, M. Piegza, M. Szczech, D. Witkowska – referat; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania”, Falenty, 20-21.09.2012

35.  A. Kancelista,  R. Stempniewicz,  M. Pasławska, M. Piegza, M. Szczech, D. Witkowska. Wytwarzanie zarodników grzybów Trichoderma na odpadowych materiałach ligninocelulozowych i ich utrwalanie metodą mikrofalowo-próżniowego. Poster; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania”, Falenty, 20-21.09.2012

36.  M. Oskiera, M. Szczech, G. Bartoszewski Analiza zróżnicowania sekwencji ITS, TEF1A, Chi18-5 i RPB2 polskich izolatów grzybów w obrębie gatunków Trichoderma atroviride, T. harzianum i T. virens. Poster; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania”, Falenty, 20-21.09.2012

37.  M. Piegza, A. Kancelista,  R. Stempniewicz,  M. Szczech, D. Witkowska. Wpływ wybranych czynników na zarodnikowanie i biosyntezę pozakomórkowych hydrolaz przez grzyby z rodzaju Trichoderma. Poster; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania”, Falenty, 20-21.09.2012

38.  D. Skoneczny, M. Oskiera, T. Mróz, M. Szczech, G. Bartoszewski .Analiza zmienności genetycznej izolatów Trichoderma atroviride potencjalnie przydatnych do utylizacji odpadów organicznych z wykorzystaniem metody RAPD. Poster; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania”, Falenty, 20-21.09.2012

39.  J. Sobolewski, M. Szcech, J. Robak, A. Gidelska Trichoderma jako zaprawa nasienna przeciwko zgorzelom siewek warzyw. Poster; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania”, Falenty, 20-21.09.2012

40.  M. Pasławska, A. Kancelista, R. Stempniewicz, M. Piegza, D. Witkowska. Poster multimedialny pt. „Suszenie biomasy grzybów Trichoderma z wykorzystaniem mikrofal w warunkach obniżonego cisnienia” XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej”, Polanica Zdrój