Login:  Hasło:  

ZADANIE BADAWCZE ZB 2

Zarządzanie i promocja projektu Kierownik zadania: dr Magdalena Szczech


Zarządzanie i promocja projektu

Kierownik zadania: dr Magdalena Szczech
Wykonawcy: koordynator naukowy – dr hab. Urszula Smolińska, prof. IO, komitet sterujący – prof. dr hab. Franciszek Adamicki, prof. dr hab. Ryszard Kosson, mgr Agnieszka Antosiak, kierownicy zadań badawczych, biuro projektu, obsługa księgowa projektu, zespół promocji projektu – dr Maria Grzegorzewska, mgr Beata Kowalska, mgr Elżbieta Sikora, Marek Nowak

Zadanie obejmuje koordynacje naukową, administracyjną i techniczną projektu, która będzie wykonywana w ramach następujących struktur: kierownik projektu, koordynator naukowy, komitet sterujący, kierownicy zadań badawczych, biuro projektu, obsługa księgowa projektu.
Celem zadania jest również przekazywanie informacji odbiorcom rezultatów projektu upowszechnianie i promocja uzyskanych wyników. Ważnym celem jest również szerokie propagowanie wśród potencjalnych beneficjentów informacji na temat istnienia projektu, jego zadań i przewidywanych wyników. Jest to zgodne z obowiązującą w Unii Europejskiej zasadą informowania opinii publicznej o wykorzystaniu funduszy strukturalnych w realizacji projektów, zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.