Login:  Hasło:  

ZADANIE BADAWCZE ZB 3

Typowanie szczepów Trichoderma o określonych właściwościach biologicznych do produkcji biomasy i zastosowania w integrowanej produkcji warzyw. Kierownik zadania: dr Magdalena Szczech


Typowanie szczepów Trichoderma o określonych właściwościach biologicznych do produkcji biomasy i zastosowania w integrowanej produkcji warzyw.

Kierownik zadania: dr Magdalena Szczech
Wykonawcy: dr Magdalena Szczech, prof. dr hab. Danuta Witkowska*, prof. dr hab. Urszula Małolepsza**, dr inż. M. Piegza*, osoba nowo zatrudniona*, dr Ewa Gajewska**, mgr Edyta Kaczkowska**, mgr Michał Oskiera, technicy (4), studenci (4)
Badania zaplanowane w zadaniu prowadzone będą w Pracowni Mikrobiologii Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu* (2.2.2) i w Katedrze Fizjologii i Biochemii Uniwersytetu Łódzkiego** (2.3.2).

Celem zadania jest selekcja szczepów Trichoderma pod względem obecności cech wskazujących na korzystne działanie na wzrost i zdrowotność roślin warzywnych, zdolność do kolonizacji strefy korzeniowej oraz utylizacji odpadów organicznych. Wybór aktywnych izolatów prowadzony będzie za pomocą innowacyjnego systemu „AMOR” (Antagonizm, Mikopasożytnictwo, Odporność, wpływ na Roślinę). System AMOR został utworzony w oparciu o dotychczasową światową wiedzę z zakresu etiologii, metabolizmu, genetyki oraz właściwości biologicznych grzybów z rodzaju Trichoderma. Na podstawie danych opracowanych tabelarycznie będą wyłonione szczepy o pożądanych cechach, które wykorzystane będą do produkcji preparatów dla potrzeb upraw integrowanych i ekologicznych.